Vrtec Tržič objavlja razpis za prosto delovno mesto HIŠNIK M/Ž, in sicer za določen čas s skrajšanim delovnim časom 6 ur dnevno do 31. 8. 2022

Vrsta strokovne izobrazbe: srednja strokovna izobrazba, srednja splošna izobrazba
Stopnja strokovne izobrazbe: V

Obvezna znanja: aktivno znanje slovenskega jezika
Zahtevane delovne izkušnje: 4 mesece
Poskusno delo: 2 meseca

OPIS DEL IN NALOG:

 • Odgovoren je za celostno vzdrževanje vseh objektov vrtca in njegovih igrišč ter neposredne okolice.
 • Vzdržuje red in čistočo v notranjih prostorih vrtca.
 • Vzdržuje in ureja pripadajoče zunanje površine vrtca (gospodarsko dvorišče, parkirišče, dovozne poti …), skrbi za čistočo igrišča, opravlja redne dnevne preglede in odstranjuje smeti ter morebitne nevarne predmete.
 • Poleti ureja travnate površine, živo mejo in grmovnice (košnja, grmovnice …).
 • Pozimi odstranjuje sneg pred vrtcem in na funkcionalnem zemljišču vrtca, čisti in odstranjuje led oziroma poledenele površine ter jih preventivno soli.
 • Sodeluje pri generalnem čiščenju prostorov zlasti s premikanjem inventarja.
 • Skrbi za pravilno ogrevanje vseh prostorov vrtca in delovanje kurilnih naprav oziroma v sodelovanju s pooblaščenim servisom vzdržuje in skrbi za brezhibno delovanje toplotnih postaj v vrtcu.
 • Izvaja manjša popravila in skrbi za celovito vzdrževanje infrastrukture ter opreme in pripomočkov za delo (pregledovanje in odprava ter sprotna popravila na vseh področjih).
 • Odpravlja okvare in poškodbe na igralih (pritrditve, zamenjave dotrajanih delov, odstranjevanje nevarnih delov ali kosov …).
 • Odpravlja manjše okvare na vodovodnih in toplovodnih inštalacijah, na inventarju, osnovnih sredstvih, zgradbah oziroma objektih vrtca in popravlja ter vzdržuje igrače in igrala ter osnovno opremo ter pripomočke za delo.
 • Sodeluje pri adaptacijsko vzdrževalnih delih v vrtcu z izbranimi izvajalci.
 • Samostojno opravlja manjša, lažja adaptacijsko vzdrževalna dela.
 • Sodeluje pri vzdrževanju in pregledovanju požarno varnostnih naprav s pooblaščenimi strokovnimi službami.
 • Odgovoren je za redno vzdrževanje odtočnih jaškov, streh, čiščenje žlebov, vzdrževanje in pregled komunalnih vodov ter sprotno vzdrževanje in pregledovanje osnovnih sredstev.
 • Redno in sprotno izvaja potrebna popravila.
 • Celovito pregledovanje vodovodnih, električnih, plinskih in ostalih napeljav v vrtcu in opozarjanje odgovornih na potrebno odpravo napak.
 • V skladu s strokovnimi navodili pristojnih služb skrbi za interno vodovodno omrežje, o opravilih vodi ustrezno evidenco in pri zunanjem nadzoru pristojnim na vpogled izkaže zahtevane evidence o svojem delu.
 • Naroča in ob odobritvi sredstev nabavlja potreben material in orodje za svoje delo.
 • Odgovarja za orodje, inventar in potrošni material, ki ga uporablja pri svojem delu.
 • Skrbi za izobešanje zastave ob državnih praznikih.
 • Redno vzdržuje vozilo in skrbi za tehnično brezhibnost vozila, pravočasno poskrbi za servisne preglede in registracijo in vodi pripadajočo evidenco.
 • Opravlja kurirska dela med enotami vrtca.
 • Odgovoren je za pravočasen in v skladu s HACCP-om pravilen transport hrane in različnega materiala po enotah.
 • Opravlja še druga dela, ki so v zvezi z osnovno zadolžitvijo po navodilih vodstva vrtca.

Opravlja tudi druge naloge enake ali podobne zahtevnosti z delovnega področja organizacijske enote.
V nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.

Objava prostega delovnega mesta: 12. 10. 2021
Rok za prijavo: 15. 10. 2021
Sklic: OF55656

Kandidati naj pošljejo prošnjo z življenjepisom na naslov Vrtec Tržič, po e-pošti na info@vrtec-trzic.si.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov/datk, ki bodo izpolnjevali/e razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo se bo štela tudi vloga brez zahtevanih dokazil, kot tudi vloga, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Dostopnost